De Bijbel

De enige grondslag van onze gemeente is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, omdat God Zelf mensen heeft geïnspireerd om Zijn woord aan ons door te geven. We beschouwen de Bijbel als volledig betrouwbaar en kennen haar het hoogste gezag toe voor ons geloof en leven.

God

Wij geloven in één God, die Zich in de Bijbel openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.

Schepping en zondeval

Wij geloven dat God in het begin de wereld en alles erop uit het niets heeft gemaakt. Hij schiep de mens om in relatie met Hem te leven en voor de aarde te zorgen. De eerste mensen, Adam en Eva, keerden God echter de rug toe en kozen hun eigen weg. Daardoor werd de relatie met God verbroken en werd hun eigen natuur verdorven. Sindsdien hebben alle mensen deel aan die zondige natuur. Alle mensen hebben gezondigd. Daarom heeft elk mens de reddende genade van God nodig.

Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, de Enige is die de relatie met God kon herstellen. Hij werd geboren uit een maagd. Hij alleen is God en mens in één Persoon. Hij leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader en verzoende vrijwillig de zonden van alle mensen door in hun plaats aan het kruis te sterven. Hij stond op uit de dood met hetzelfde lichaam waarin Hij leefde voor Zijn dood, alleen nu verheerlijkt. Hij voer op naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voortdurend bidt voor degenen die van Hem zijn. Hij zal persoonlijk en zichtbaar naar de aarde terugkomen om de geschiedenis en het eeuwige plan van God te voleindigen.

Verlossing

Wij geloven dat de verlossing die Jezus Christus tot stand bracht volledig het werk is van Gods genade en in geen enkel opzicht een menselijke verdienste is. Die verlossing moet persoonlijk worden toegeëigend door bekering en geloof.

De Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest ongelovigen overtuigt van zonde en hen tot het besef brengt dat zij een Verlosser nodig hebben. Wanneer iemand zich bekeert en zijn vertrouwen stelt op de Here Jezus, wordt hij door de Heilige Geest wederom geboren en ontvangt hij eeuwig leven. De Heilige Geest leeft vanaf de wedergeboorte in ons en schenkt ons gaven tot opbouw van de gemeente. Ook zorgt Hij ervoor dat de vrucht van de Geest in ons leven gaat groeien.

De gemeente

Wij geloven dat allen die Jezus Christus als hun Verlosser en Heer hebben aangenomen samen de wereldwijde gemeente van Jezus Christus vormen, die Zijn lichaam is. De gemeente heeft als opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Doop en avondmaal

Wij geloven dat elke discipel van Jezus Christus zich behoort te laten dopen door onderdompeling, als teken van het begraven van het oude leven en het begin van het nieuwe leven met God. Wij geloven dat Jezus ernaar verlangt dat wij regelmatig Zijn dood gedenken door de viering van het avondmaal. 

De bestemming van de mens

Wij geloven dat de beste bestemming bij god is , want hij is liefde en hij is het leven