Onze wortels en onze geschiedenis: 

De wortels van de christengemeente liggen in de broederbeweging (vergadering van gelovigen) en gaan terug naar het tijdperk van het Reveil (1e helft 19e eeuw), een periode waarin een opleving plaatsvond in de christenheid. Uit een hernieuwd zicht op het wezen en de aard van Gods gemeente ontstonden de z.g.n. 'vergaderingen'.

Ze verlangden ze om terug te keren tot de eenvoud van het samenkomen zoals ze dat in het Nieuwe Testament lazen. Zij vormden met enthousiasme vele kleine en dynamische groepen in verschillende delen van de wereld. In die tijd waren dit hun hoofdkenmerken:

1) Ze kwamen bij elkaar om Christus te ontmoeten (Mt 18:20).
2) Ze verwachtten dat de Heilige Geest hen in die samenkomsten zou leiden.
3) Alle ware en godvruchtige christenen waren welkom en konden deelnemen in de samenkomsten.
4) Zij hadden een sterke verwachting van de wederkomst van Christus.

Veel van deze nieuwe groepen begonnen te netwerken en bemoedigden elkaar door wederzijds bezoek, bijbelstudie conferenties, uitwisselen van artikelen en boeken, nieuwe liederen, enz. Zij zagen dat ook in het Nieuwe Testament deze zelfde onderlinge verbondenheid tussen gemeenschappen in praktijk werd gebracht. Het was haast een principe dat ze weigerden om zichzelf met een naam aan te duiden ter onderscheiding van andere geloofsgemeenschappen en kerken. Evenzo weigerden ze de vorming van een nationaal of internationaal overkoepelend gezags-orgaan.

Ze kozen er voor om alleen maar christenen, heiligen, gelovigen, broeders en zusters genoemd te worden. Een veel gehoorde uitdrukking was: 'We zijn christenen die samenkomen tot de naam van de Heer Jezus.' Op dit moment worden gemeenschappen met deze achtergrond aangeduid met verschillende namen, zoals: Christelijke gemeente, Broedergemeente, Vergadering van Gelovigen, Gemeente in die of die Bijbelkapel, Darbisten, Gemeente in die of die Gospel-Hall, Plymouth broeders, Evangelische vergadering. Die namen variëren van land tot land.

Naar buiten gericht
Hoewel de Broederbeweging een relatief kleine groep vormt, heeft hun niet-gecoördineerde maar enthousiaste aanpak wereldwijd een bovenmaatse invloed gehad. Het zijn veelal actieve evangelisten. Broeders en zusters werken mee in allerlei plaatselijke en landelijke projecten, zoals radio, televisie, vrouwengroepen, conferenties, kampen, bijbelcursussen, boeken en tijdschriften. Door de jaren heen hebben hun zendelingen in vele landen 'vergaderingen' gesticht.

Je kunt ze ook tegenkomen bij regionale en internationale evangelische organisaties waar anderen het initiatief toe hebben genomen, zoals de EO, Gideons, OM, MedAir, Wycliffe Bijbelvertalers, TransWorld Radio en christelijke studentenbewegingen, waar ze meewerken en ondersteunen.

Hoewel ze zich op evangelisatie gericht hebben, zijn de sociale noden niet vergeten. Je kunt broeders en zusters vinden die asielzoekers, gevangenen en daklozen helpen, enz. Op verschillende plekken op het zendingsveld hebben ze scholen en medische centra opgericht en ondersteund, alsmede tehuizen voor straatkinderen, bejaarden enz. 

In huidige christengemeente Hoogezand vind je nog veel van deze structuren terug:

Avondmaal: De viering rond de broodbreking heeft een centrale plaats in de samenkomsten van de 'vergaderingen.' Deze viering is gewoonlijk wekelijks. Zij geloven dat de Heilige Geest de gemeente leidt door gebed, lezen van bijbelgedeelten, liederen en getuigenissen, zonder voorbereide liturgie.
Prediking en Onderwijs: Soms worden sprekers uitgenodigd of wordt van te voren onderling afgesproken wie er spreekt, maar de meeste diensten houden vast aan samenkomsten die niet van te voren zijn ingericht vanwege de gedachte dat de Heilige Geest in staat moet zijn om aanwezige broeders of zusser te gebruiken voor prediking of onderwijs. In deze samenkomsten wordt op de leiding van de Heilige Geest vertrouwd.
Bedieningen: Iedere gelovige heeft één of meer geestelijke gaven. Wanneer iedere gelovige met zijn gaven functioneert, wordt het Lichaam opgebouwd. Voor aanbidding heb je een dankbaar hart nodig en om te dienen heb je een gave nodig.
 Aanbidding: De Vader zoekt aanbidders (Jh 4:23). Jezus Christus is aanwezig als twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn (Mt 18:20). De Vader en de Zoon staan centraal in hun aanbidding en bedieningen.
Eenvoud: In de samenkomsten we proberen een respectvolle, gezonde familiesfeer aan te moedigen, waarbij kwaliteit (zowel naar vorm als inhoud) en deelname door velen wordt gestimuleerd. Met muziek, getuigen ,woorden gedachten (ieder heeft iets) het gebruik van instrumenten en de keus van liederenbundels wordt verschillend omgegaan.